Er zijn veel toekomstige bouwprojecten gepland in en rond onze wijk. Hier een overzicht.
Wil je op de hoogte blijven van deze plannen, meld je aan voor de nieuwsbrieven op de websites:

https://www.nieuwbouwinelst.nl/de-pas

https://depasnoord.nl/

https://tkruiselst.nl/

De Pas Zuid

Tussen de Rijksweg Zuid, Groenestraat, Korte Bemmelseweg en Olympia-singel wordt woonwijk De Pas, ca. 350 woningen/appartementen, door Amvest en BPD | Bouwfonds Gebiedsontwikkeling ontwikkeld. Het bestemmingsplan De Pas Zuid is sinds eind 2022 onherroepelijk. Als de locatie bouwrijp is gemaakt kan de daadwerkelijke bouw van de woningen starten.

Gelijktijdig met het verder uitwerken van het stedenbouwkundig plan wordt er gewerkt aan het ontwikkelen van de woningen die als eerste in verkoop zullen worden gebracht. Het uitwerken van dit plan gebeurt in eerste instantie voor de helft van woongebied De Pas waarbij gestart wordt aan de westzijde.

Inmiddels zijn de voorbereidingen voor fase 1, bestaande uit 53 woningen en appartementen gestart. Naar verwachting start de verkoop in/medio juli 2023. Op de website zijn de verschillende woningtypen te bekijken. Zodra 70% van de woningen is verkocht en er een onherroepelijke omgevingsvergunning (voorheen bouwvergunning) is afgegeven, zal de bouw starten. De bouwtijd van grondgebonden woningen bedraagt gemiddeld circa 1 jaar, maar is ook afhankelijk van onvoorziene factoren, zoals slechte weersomstandigheden, leveringsproblemen van materialen of vertraging bij nutsbedrijven.

Voor de oversteek naar Sportpark De Pas is geen update bekend. De herinrichting zal, volgens eerdere berichten, in het najaar worden gerealiseerd. Inmiddels is wel de signaleringsverlichting aangebracht.

De Pas Noord

20 Juli 2023 hebben Ten Brinke en de gemeente Overbetuwe de overeenkomst ondertekend voor het woningbouwplan De Pas Noord. Daarmee is de ontwikkeling van De Pas Noord een stap dichterbij gekomen en gaat het bestemmingsplan in procedure. Het gaat om het gebied omsloten door de Groenestraat, de Korte Bemmelseweg, de Aletta Jacobslaan en de Caro van Eijcklaan. In de overeenkomst staan onder meer afspraken over de nieuwbouw van maximaal 130 huur- en koopwoningen, waaronder de bouw van een bijzonder woongebouw met daarin naast woningen ook een maatschappelijke functie. Van de woningen valt minimaal de helft in het betaalbare segment, waaronder betaalbare koop en sociale huur. De plannen voor De Pas Noord sluiten aan op de woningbouwplannen voor De Pas Zuid.

Op 6 april jl. was een derde participatiebijeenkomst (voor omwonenden en belanghebbenden) in het teken van het stedenbouwkundige plan en de sfeer van de wijk. De stedenbouwkundige heeft het voorlopig ontwerp stedenbouwkundig plan uitgewerkt aan de hand van de opgehaalde reacties op de eerdere schetsmodellen: Dorps, Formeel en Landelijk. De sfeer van de nieuwe wijk is aan de hand van afbeeldingen gepresenteerd. Denk hierbij aan ruimte voor groen zoals: planten, geveltuintjes om verder te vergroenen, bomen en de architectuur van de woningen en het bijzondere woongebouw.

Het voorlopige ontwerp is een combinatie van de drie oorspronkelijke ontwerpen met daarin de ontvangen reacties verwerkt. Dit voorlopig ontwerp is goed ontvangen. Natuurlijk blijven er vragen leven bij de omwonenden: Hoe gaan de woningen er precies uitzien en wat wordt het nieuwe uitzicht? Hoe wordt het verkeer in goede banen geleid? Komen er ook woningen voor bijzondere groepen, zoals ouderen. Deze blijven de aandacht houden.

Voor De Pas Noord is de planning (onder voorbehoud): Bestemmingplan tweede helft 2023, omgevingsvergunning, bouwrijp maken, start verkoop eerste woningen in 2024 en sart bouw eind 2024.

’t Kruis

In het gebied van ‘t Kruis, omsloten door de Rijksweg-Zuid, Marga Klompélaan en de Stationsstraat, is Ten Brinke voornemens een woongebied te realiseren. Om woningbouw te mogen realiseren, moet het bestemmingsplan gewijzigd worden. Hiervoor is uiteraard overleg met en toestemming van de gemeente noodzakelijk. Naar verwachting zal rond de zomer het concept bestemmingsplan ter inzage worden gelegd.
Ten Brinke is inmiddels gestart met een verkenning naar een mogelijke invulling van het gebied. De eerste stap daarin is een gebiedsanalyse. Omwonenden die direct aan het plangebied wonen, zijn op 1 maart 2023 uitgenodigd om hierover mee te denken. In vervolg hierop zijn omwonenden en andere belanghebbenden uitgenodigd voor een bijeenkomst op 24 mei. Tijdens deze tweede, goed bezochte, bijeenkomst is een ruimtelijke analyse gepresenteerd, een blik op het landschap en architectuur, met oog voor het dorpse karakter en de zichtlijnen op de kerk. De inbreng van aanwezigen wordt meegenomen bij de verdere planvorming.

Start bouw eerste woningen staat (onder voorbehoud) voor eind 2024 gepland.