Er zijn veel toekomstige bouwprojecten gepland in en rond onze wijk. Hier een overzicht.
Wil je op de hoogte blijven van deze plannen, meld je aan voor de nieuwsbrieven op de websites:

https://www.nieuwbouwinelst.nl/de-pas

https://depasnoord.nl/

https://tkruiselst.nl/

De Pas Zuid

Het bouwrijp maken van De Pas Zuid (ten westen en zuiden van de Groenestraat), is in volle gang. Inmiddels lopen ook de trajecten rond de aanvraag en verlening van omgevingsvergunningen (voorheen bouwvergunningen) en de verkoop van woningen. De beschikbare woningen voor Fase 1 zijn al verkocht. Dit betrof een mix aan woningen: appartementen, hoekwoningen, tussenwoningen, twee onder een kap-woningen, vrijstaande woningen en levensloopwoningen. De verkoop van de woningen Fase 2 is dinsdag 13 februari gestart, dit betreft wederom een mix aan woningen: twee onder een kap, hoekwoningen, tussenwoningen en vrijstaande woningen.

Zodra 70% van de woningen is verkocht er onherroepelijke omgevingsvergunningen zijn afgegeven en de grond bouwrijp is gemaakt start de bouw. De prognose start bouw is op dit moment tweede kwartaal 2024. De bouwtijd voor grondgebonden woningen is ca. 1 jaar, voor appartementen enkele maanden langer, natuurlijk wel afhankelijk van onvoorziene factoren, zoals slecht weer of leveringsproblemen.

In totaal worden in De Pas Zuid door ontwikkelaars BPD en Amvest tot aan 2028 ca. 350 woningen en appartementen, zowel koop als huur, ontwikkeld.

Op dit moment vinden er werkzaamheden plaats op de Olympiasingel: de kruising Olympiasingel – De Pas wordt aangepast om verkeer van en naar de nieuwbouwwijk De Pas te ontsluiten en om de kruising veiliger te maken voor fietsers. De werkzaamheden zijn eind januari gestart en zouden volgens planning begin mei zijn afgerond. Tijdens de werkzaamheden is wisselend een rijstrook afgesloten, fietsers kunnen wel vanuit beide richtingen passeren.

De Pas Noord

De Pas Noord is de nieuw te ontwikkelen wijk ten noorden van de Groenestraat. Hier komen volgens de plannen 120-130 woningen en een bijzonder woongebouw met een maatschappelijke functie. De initiatiefnemer is projectontwikkelaar Ten Brinke.

Het ontwerpbestemmingsplan voor het gebied De Pas Noord heeft tot halverwege januari 2024 ter inzage gelegen. Gedurende die periode van inzage was het mogelijk om een reactie (zienswijze) in te dienen bij de gemeente. In het ontwerpbestemmingsplan staat waar er gebouwd mag worden en op welke wijze de grond en gebouwen gebruikt mogen worden (de bestemming). Het ontwerpbestemmingsplan met zienswijze en eventuele wijzigingen op basis van deze zienswijze worden voorgelegd aan het college van burgemeester en wethouders en daarna aan de gemeenteraad. De gemeenteraad stelt het definitieve bestemmingsplan vast. Na vaststelling bestemmingsplan volgt er een beroepstermijn van 6 weken, waarin beroep ingesteld kan worden bij de rechter.
Bij geen beroep en definitief worden van het bestemmingsplan zullen omgevingsvergunningen voorbereid worden en zal – volgens de huidige planning – eind dit jaar de verkoop van woningen starten en begin volgend jaar de bouw.

De start van de bouw is afhankelijk van de besluitvorming door de gemeenteraad en de ontwikkelingen rond het stroomnet.

’t Kruis

In het gebied van ‘t Kruis, omsloten door de Rijksweg-Zuid, Marga Klompélaan en de Stationsstraat, is Ten Brinke voornemens een woongebied te realiseren. Om woningbouw te mogen realiseren, moet het bestemmingsplan gewijzigd worden. Hiervoor is uiteraard overleg met en toestemming van de gemeente noodzakelijk. Naar verwachting zal rond de zomer het concept bestemmingsplan ter inzage worden gelegd.
Ten Brinke is inmiddels gestart met een verkenning naar een mogelijke invulling van het gebied. De eerste stap daarin is een gebiedsanalyse. Omwonenden die direct aan het plangebied wonen, zijn op 1 maart 2023 uitgenodigd om hierover mee te denken. In vervolg hierop zijn omwonenden en andere belanghebbenden uitgenodigd voor een bijeenkomst op 24 mei. Tijdens deze tweede, goed bezochte, bijeenkomst is een ruimtelijke analyse gepresenteerd, een blik op het landschap en architectuur, met oog voor het dorpse karakter en de zichtlijnen op de kerk. De inbreng van aanwezigen wordt meegenomen bij de verdere planvorming.

Start bouw eerste woningen staat (onder voorbehoud) voor eind 2024 gepland.